Colofn Fiona Gannon

Colofn 'Y Gair Ola ...' gan Robat Powell yn Bwrlwm, cylchgrawn Capel y Nant, rhifyn Mehefin 2020.

Erbyn diwedd Mai bydd Capel y Nant heb gyfarfod yn yr adeilad ers 12 Sul. Ond rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad â’n gilydd trwy sawl dull. Ffonio, ebostio, mynd â’r ‘Tyst’ a’r ‘Oedfa Bum-munud’ i ddrws pobol - a defnyddio Zoom!

  Trwy gael Zoom ar y cyfrifiadur neu’r i-pad gall nifer fawr o bobol weld a chlywed ei gilydd.

Ar Zoom ry’n ni wedi cynnal Cymundeb a’r Pwyllgor Gwaith. Wedi cynnal dau gwis. Ac wrth baratoi un cwis cofiais am stori sy’n berthnasol i argyfwng Covid-19.

  Ry’n ni’n mwynhau pob math o gwis ar y teledu. Ar y radio roedd yr hen ‘Brain of Britain’ yn ffefryn yn tŷ ni’, a ‘Top of the Form’ flynyddoedd yn ôl. Roedd Ysgol Ramadeg Ystalyfera’n arfer cystadlu ar hwnnw. Tybed pam mae cyn lleied o gwisiau wedi bod yn Gymraeg ar S4C?

  Ond dyma ddod at y pwynt. Pan gawson ni set deledu yn y pum degau, hoff raglen Prydain oedd ‘What’s my line?’ Cofio hwnna? Pedwar ar y panel yn ceisio dyfalu beth oedd gwaith aelod o’r cyhoedd. Anodd deall heddiw beth oedd apêl fawr gwybod bod rhywun yn ‘underwater grummit greaser’ neu rywbeth tebyg, ond dyna ni.     

  Rhan bwysig o’r rhaglen oedd personoliaeth y pedwar panelwr. A’r seren fwyaf o’r pedwar oedd Lady Isobel Barnett. Roedd hon yn ddeallus, yn ddeniadol, ac yn gyfoethog. Albanes o Aberdeen oedd hi, wedi priodi rhyw ‘Syr’ cefnog o Sais. Roedd ganddi bopeth. Ac eto ..

  Yn 1980 cafwyd hi’n euog o ddwyn o siop. Lladrata tun o diwna a charton o hufen. Bedwar diwrnod wedyn fe’i lladdodd ei hun.

  Sut mae esbonio’r drasiedi honno? Beth ddaeth dros ei phen? Roedd arian gan y Fonesig Barnett i fforddio unrhyw beth.

  Ond mae ei hachos hi’n dangos peth tra phwysig. Gall fod gyda chi bob dim materol, swydd, cyfoeth, harddwch pryd a gwedd, ond os nad yw eich meddwl yn gytbwys a phwyllog, dyw’r manteision mawr yn werth dim.

  Yn yr argyfwng presennol mae lle i bryderu am gyflwr corfforol pobol. Ond mae ein hiechyd

meddwl yr un mor bwysig.

  Drwy’r cyfnod anodd hwn rhaid aros yn amyneddgar ac yn gall. Anghofiwch y pethau ry’ch chi’n methu’u gwneud. Cofiwch am y pethau ry’ch chi’n gallu’u gwneud! A chwiliwch am rywbeth newydd i’w drio. Gall fod yn her, ond yn hwyl hefyd!

  A sôn am aros yn gall, mae cael hwyl mewn cwis diniwed yn gwneud lles mawr i bawb.

Ymunwch â’r cwis nesa gyda Chapel y Nant – ar Zoom!

29. May, 2020

0

Latest comments

28.09 | 11:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d...

19.09 | 09:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy...

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw...

08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!