Colofn Fiona Gannon

Mae’n briodol iawn ein bod ni’n cynnal Sul yr Hinsawdd yn ystod tymor yr hydref, pan fydd y coed yn newid lliw ac yn colli eu dail, a harddwch y cread mor amlwg i bawb ohonom. Ond mae
hefyd yn ein hatgoffa o ansefydlogrwydd byd natur ar hyn o bryd, a’r difrod a achosir gan arferion niweidiol y ddynoliaeth.

Mae’r lluniau a welsom o’r llifogydd yn Pacistan, lle lladdwyd yn agos at ddwy fil o bobl, yn codi arswyd arnon ni, ac er nad yw ein bywydau ninnau yn wynebu’r un math o berygl yma yng Nghymru, faint o deuluoedd, tybed, sydd ar bigau’r drain ar ôl diwrnod neu ddau o law, rhag i lifogydd droi eu bywydau wyneb i waered?

Yn Genesis, cawn sôn am addewid Duw a’r enfys yn arwydd o obaith:

Pan fydd cymylau yn yr awyr, ac enfys i’w gweld yn y cymylau, bydda i’n cofio’r ymrwymiad dw i wedi’i wneud i chi a phob creadur byw. Fydd llifogydd ddim yn dod i ddinistrio popeth byw byth eto.

Mae’n boenus o eironig, felly, mai ein camddefnydd ninnau o’r blaned sy’n gyfrifol am y ffaith bod lefel y môr yn codi, ac na fydd modd byw mewn rhai rhannau o’n byd yn y dyfodol. Ar un ystyr, yn wyneb hyn, dylai pob Sul fod yn Sul yr Hinsawdd, gan fod gofal am y cread yn rhan mor hanfodol bwysig o’n cenhadaeth.

Mae maint y dasg sydd o’n blaenau i atal rhagor o ddifrod yn arswydus, a bydd angen parhau i roi pwysau ar arweinwyr a llywodraethau i weithredu, ond gall pawb ohonon ni wneud rhywbeth ar lefel bersonol yn ogystal, a chyfrannu at newid meddylfryd. Wrth i ni nesáu at gyfnod yr adfent, beth am addunedu i wneud dewisiadau mor wyrdd â phosib y Nadolig yma, fel bod tymor sy’n gallu bod yn drawiadol
o wastraffus yn adlewyrchu’n hawydd i fod yn stiwardiaid gwell ar fyd Duw?

| Reply

Latest comments

28.09 | 11:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc.

19.09 | 09:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!