Colofn Fiona Gannon

Erbyn i hwn eich cyrraedd, bydd Eisteddfod yr Urdd wedi dathlu 100 mlynedd, a bydd yr ŵyl wedi cael ei chynnal or diwedd yn Sir Ddinbych, ar ôl dwy flynedd hir o aros. Hefyd, mewn ysgolion ar draws y wlad, bydd cannoedd lawer wrthi yn sefyll arholiadau TGAU a Safon Uwch, a hynny ar ôl colli cymaint o ysgol yn ystod y pandemig. Maen nhw yn ein meddyliau an gweddïau wrth iddyn nhw ailafael mewn elfennau ou bywydau sydd bellach yn teimlon ddigon dieithr. 

Maer ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn eithriadol o heriol i bawb ohonon ni, gyda holl ansicrwydd, pryder a cholledion COVID-19, ond go brin bod neb wedi dioddef mwy nan pobl ifanc. O golli cyfleoedd i gymdeithasu gydau ffrindiau, i golli strwythur eu haddysg, i weld eu bywydaun newid y tu hwnt i bob adnabyddiaeth. 

Mae mentro yn ôl ir parth cyhoeddus, pun a yw hynny ar lwyfan yr Urdd neu wrth ddesg mewn arholiad, yn galw am gryn dipyn o ddewrder, ond mae ein pobl ifanc yn haeddu ein parch an cefnogaeth, nid yn unig am hynny, ond oherwydd eu bod wedi sylweddoli, er holl heriau COVID-19, fod yna her bwysicach y maen rhaid i ni roi sylw iddi, sef argyfwng yr hinsawdd. 

Fel mae neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni yn dweud: Maen amser deffro, gan fod y byd bellach ar dân, ar realiti rydyn nin gorfod ei wynebu yw llifogydd, tanau, newyn a thlodi. O ganlyniad, maen bwysicach nag erioed bod pawb ohonom yn dilyn esiampl ein pobl ifanc, ac yn defnyddio ein hamser yn ddoeth, gan geisio gweithredu ar sail y cyngor a geir yn Effesiaid 5: 

Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi i wneud daioni... gadewch ir Ysbryd Glân eich llenwi ach rheoli

                                                                                                                                    Fiona

| Reply

Latest comments

28.09 | 11:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc.

19.09 | 09:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!